Vol 6, No 01 (2018)

International Journal of Medical Research and Review

Table of Contents

Research Articles

Radhe Sharan, Vishal Jarewal, Harjeet Singh, Joginder Pal Attri
Shaik Afsar Pasha, D. Phanibhushan, T.V. Pavan Kumar, B. Bhaskara Rao, Shaik Arif Pasha
Krishna Kanta Biswas, Satyajit Mitra, Joydev Sarma
Prerna Tejaswi, Dhakre S, Reddy P, Goyal C
Jayanta Saha, Sahana Mazumder, Amalendu Samanta
Vikas Kumar, B. P. Nag, Pallavi Anand, Narayani Joshi, Renu Jain
Amrita Chaurasia, Nidhi Sachan, Shalini Singh, Saumya Saxena
Deepti V. Shrirame, H. K. Kashyap, R.C. Behera, Y.P. Sachdev

Case Report

Pranav Pramod Patwardhan, Ashvini Kolhe, Rachana Chaturvedi, Amita S. Joshi