Vol 6, No 07 (2018)

International Journal of Medical Research and Review

Table of Contents

Research Articles

Wangju Sumnyan, Ojing Komut, Leena Ligu
Chinmay Jani, Neil Palkhiwala, Ami Parikh, Nilay Suthar, Khushali Patel,
Rajeshwari Kanwar, Ranjana Agrawal
Shweta Kujur, Durga Kosam
G.S. Chandrashekhar
Sandip Pramanik, Uttam Kumar Paul, Dilip Kumar Pal
Dipankar Kundu, Santanu Sen, Satyaki Basu, Oindrila Chhatui, Paromita Nag, Joyraj Ghosh
Bikram Kr Saha, Debasis Sarkar, Liton Sarkar, Ramtanu Bandyopadhyay

Case Report

Rahul Dev, Pankaj Sharma, Yasrab Khan